Bậc Tung Bay

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Sau khi thành chánh giác dưới cội Bồ Đề, với trí tuệ tỏa chiếu, lòng từ bi rộng sâu, tinh thần bình đẳng triệt để, ý chí dũng mãnh không thối chuyển, Đức Phật quyết định chuyển pháp luân, tùy cơ thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Hơn 49 năm, theo bước chân vân du của Đức Phật “ bánh xe pháp “ đã lưu truyền muôn nơi.

Trong số các đệ tử quy y theo Phật, 10 vị có những sở trường, sở chứng và đạo hạnh xuất sắc đặc biệt được mệnh danh là Thập Đại Đệ Tử hay là Thánh Chúng của Phật là:

  1. Xá Lợi Phất : Trí huệ bậc nhất
  2. Mục Kiền Liên : Thần thông đệ nhất
  3. Phú Lâu Na : Thuyết pháp đệ nhất
  4. Tu Bồ Đề : Giải không đệ nhất
  5. Ca Chiên Diên : Luận nghị đệ nhất
  6. Ma Ha Ca Diếp : Đầu đà đệ nhất
  7. A Na luật : Thiên nhãn đệ nhất
  8. Ưu Bà Ly : Trì giới đệ nhất
  9. A Nan Đà : Đa văn đệ nhất
  10. La Hầu La : Mật hạnh đệ nhất.

Lúc này Đức Phật đã trụ thế 80 năm. Một ngày kia, khi băng qua khu rừng, có người thợ rèn tên là Thuần Đà cung thỉnh Đức Phật về nhà thọ trai. Sau đó, khi đi ngang qua khu rừng, Ngài nằm nghỉ trên võng giữa hai cây Sa La trong tư thế nghiêng mình bên phải, tay mặt lót làm gối, đầu hướng về phía Bắc, gương mặt hướng về phía Tây. Trước khi làm lễ trà tì, Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử : “Này các ngươi phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy pháp của ta làm đuốc. Hãy lấy giới luật làm thầy…”

Advertisement