Lạy Phật và niệm Phật là những pháp tu căn bản, phổ biến. Chúng ta vận hết thân tâm cung kính đảnh lễ. Chư Phật đều là những bậc phước trí trang nghiêm nên chí tâm kính lạy chư Phật sẽ được công đức thù thắng, tiêu tan tội chướng và giải trừ phiền não.

Chúng ta niệm Phật thì phải nhất tâm, hết lòng, chí thành và chí kính. Miệng niệm danh hiệu Phật, tâm nhớ tưởng công đức Phật rồi nguyện một lòng tu theo hạnh nguyện Phật. Hồng danh Phật hàm dưỡng vô lượng công đức nên niệm một câu Phật mà tâm bừng sáng, tỉnh thức, nguyện quay đầu hướng thiện thì sẽ được phước vô lượng.

Chúng ta thực hành pháp tu lạy Phật, không những chúng ta thanh tịnh được tâm, thấy sự lỗi lầm mà thành tâm sám hối mà còn giúp cho thân vận động toàn diện, máu huyết lưu thông, thân thể mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ.

Advertisement