Niệm Phật là một phương pháp Phật dạy chúng ta thực hành để được gần Phật và được như Phật vì khi niệm Phật, Bồ tát chúng ta sẽ tưởng tượng những tướng tốt, những hạnh lành của các Ngài để noi theo.

Là chúng sanh, chúng ta có những tính tình không tốt đẹp, những lúc buồn đau. Niệm Phật là niệm những đức tính tinh tấn, hỷ xả, thanh tịnh, trí huệ, từ bi tức là chúng ta huân tập được các hạnh ấy. Chúng ta sẽ thay đổi tính tình, không thể buồn khi niệm đến hạnh hỷ xả của đức Phật Di Lặc, không thể biếng nhác khi niệm đến hạnh tinh tấn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Lạy Phật và niệm Phât giúp chúng ta tăng trưởng lòng thương người và vật, được chư Phật gia hộ trí tuệ sáng suốt, tính tình hiền hòa, thân tâm an lạc. Do vậy, chúng ta cần phải siêng năng lạy Phật và niệm Phật.

Advertisement