Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dùng ấn Tam muội để phóng hào quang, hóa độ chúng sanh. Ấn Tam muội có tác dụng làm cho lòng mình lắng dịu, chuyên chú tâm ý, không để tán loạn.

Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT chắp tay, cúi đầu chào khi gặp chư Tăng, chư Ni, quý quan khách, quý bác đạo hữu.

Huynh trưởng và Đoàn sinh gặp nhau thì Đoàn sinh chào Huynh trưởng trước.

Huynh trưởng và Đoàn sinh mặc thường phục hoặc chỉ có một trong hai người mặc đoàn phục thì không chào theo cách của GĐPT (Bắt ấn Tam muội)

Advertisement