Chắp tay là một trong những ấn tướng quan trọng của Phật Giáo. Ấn này có tên là ấn Hiệp chưởng,, hai bàn tay chắp lại trước ngực, biểu thị lòng cung kính, sự tập trung tư tưởng, tán dương và ca ngợi.

Chắp tay là cử chỉ quen thuộc khi lễ bái và chào hỏi trong giao tiếp của người Ấn. Phật giáo đã thừa tiếp truyền thống chắp tay của người Ấn Độ cổ và phát triển thành ấn Hiệp chưởng. Có đến mười hai loại ấn Hiệp chưởng tức mười hai cách chắp tay mang nhiều ý nghĩa. Khi chắp tay chào hỏi, còn mang ý nghĩa “Búp sen xin tặng người, một vị Phật tương lai”

Chắp tay, ngoài ý nghĩa kiết ấn Hiệp chưởng còn mang nét đẹp văn hóa đặc thù của Phật Giáo.

Advertisement