• Mục đích

Đào luyện Thanh- Thiếu- Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính.

Góp phần phụng sự Đạo Pháp và xây dựng xã hội.

  • Lược sử GĐPT.

Hội nghị Huynh trưởng GĐPT lần thứ I năm 1951 tại chùa Từ Đàm, Huế, danh xưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được thay cho Gia Đình Phật Hóa Phổ trong toàn quốc.

Đại hội HTr. GĐPT lần II năm 1953 cũng được tổ chức tại chùa Từ Đàm, Huế với đầy đủ các đại diện 3 miền Nam, Trung, Bắc với mục đích cải thiện sinh hoạt GĐPT. Vạch định chương trình tu học

Đại hội HTr. GĐPT lần III năm 1955 tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Quy chế HTr. được cải tiến. Đặt vấn đề chương trình tu học Htr.Sau Đại hội, các Ban Hướng Dẫn/ GĐPT thiết lập sổ quản lý Htr , xét, xếp cấp và tổ chức thọ cấp lần đầu vào năm 1956.

Đại hội HTr. GĐPT lần IV năm 1961 diễn ra tại chùa Xá Lợi, Saigon. Nội dung chính : Tu chỉnh Nội quy

Đại hội HTr. GĐPT lần V năm 1964 được tổ chức tại trường Trung học Gia Long, Saigon phản ánh sự phát triển, sự lớn mạnh của GĐPT VN. Từ đại hội này, chỉ còn một Ban Hướng Dẫn là Ban Hướng Dẫn Trung Ương, gồm 8 miền theo phân chia của Giáo hội

Đại hội HTr. GĐPT lần VI năm 1967 được tổ chức tại Tổng vụ Thanh niên trung tâm Quảng Đức Saigon. Đại hội đã tu chỉnh Nội quy và Quy chế Huynh trưởng. Đề ra chương trình học tập và huấn luyện.

Đại hội HTr. GĐPT lần VII năm 1970.Thảo luận hoàn tất việc xét duyệt tài liệu huấn luyện HTr và tu học các ngành.

Đại hội Htr. GĐPT lần VIII năm 1973 tổ chức tại chùa Tỉnh hội Đà Nẵng, là đại hội tổng hợp 3 ngành: – Ban Bảo trợ

  • Cựu Huynh Trưởng

  • Huynh Trưởng đương nhiệm.

Tháng 12 / 1973 tổ chức trại huấn luyện Vạn Hạnh I

Đây là Đại hội cuối cùng trước khi lịch sử Việt Nam bước qua trang mới.

Kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn qu6c lần thứ IV năm 1997 đã chính thức ghi nhận vào hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có Phân ban GĐPT thuộc Ban Hướng Dẫn Phật Tử để điều hành sinh hoạt , tu học của GĐPT. Phân ban GĐPT Trung Ương đã tổ chức Hội nghị HTr. Lần IX năm 2001 tại chùa Từ Đàm, Huế. Hội nghị gồm cá c HTr. Cấp Dũng và cấp Tấn, thông qua tu chính Nội quy GĐPT, kỷ niệm 50 năm khai sinh danh hiệu GĐPT, khai khóa trại huấn luyện Vạn Hạnh II

Đại hội HTr. GĐPT lần X năm 2006 được tổ chức tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Các HTr. Cấp Dũng và cấp Tấn toàn quốc được triệu tập lần thứ hai. San định lại toàn bộ chương trình tu học của Huynh trưởng, Đoàn sinh và chương trình huấn luyện Huynh trưởng. Khai khóa trại huấn luyện Vạn Hạnh III

Đại hội HTr. GĐPT lần XI năm 2011 diễn ra tại Tổ đình Từ Đàm, Huế. Kỷ niệm 60 năm GĐPT VN. Hội nghị đã tập trung cải tiến, đổi mới phương thức sinh hoạt, học tập của GĐPT, tu chỉnh và bổ sung Nội quy, Quy chế Huynh trưởng.

Advertisement