1. Châm ngôn : Hòa – Tin – Vui
  2. Điều luật của Đoàn sinh ngành Đồng ( Oanh Vũ ) ;
    1. Em tưởng nhớ Phật
    2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em
    3. Em thương người và vật.

3.  Khẩu hiệu của Đoàn : Ngoan