Bậc Mở Mắt

Bài 1. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Đức Phật Thích Ca là vị sáng lập ra đạo Phật. Trước khi thành Phật, Ngài là một vị thái tử, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Thái tử được sanh ra vào ngày rằm (15) tháng 4 Âm lịch, 624 năm trước Tây lịch, dưới cây vô ưu, trong vườn Lâm Tỳ Ni thuộc nước Ca Tỳ La Vệ (Nepal ngày nay). Tên họ đầy đủ của Ngài là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Năm 17 tuổi Thái tử lập gia đình. Năm 19 tuổi Thái tử xuất gia (ngày 8 tháng 2 Âm lịch), Ngài đã cởi bỏ hoàng bào và cắt tóc bên dòng sông Anoma. Sau nhiều năm tu hành, Ngài đã thành đạo vào ngày 15 tháng 12 Âm lịch, dưới cội Bồ Đề, bên dòng sông Ni Liên. Đức Phật nhập diệt tại rừng Sala, xứ Câu Thi Na khi ngài 8o tuổi.

Advertisement