KẾT QUẢ TRÚNG CÁCH KHẢO SÁT VƯỢT BẬC

MỞ MẮT – CÁNH MỀM – HƯỚNG THIỆN

STT

Họ và tên

Pháp danh

Năm sinh

Kết quả

A/ Bậc Mở Mắt

1

Trần Anh Khoa

Pháp Minh

2008

Trúng cách

2

Nguyễn Trần Duy Khang

Pháp An

2008

Trúng cách

3

Tăng Bảo Ngọc

Hoa Minh

2007

Trúng cách

4

Dương Quỳnh Anh

Hoa Minh

2005

Trúng cách

5

Nguyễn Bùi Chi Lan

Hoa Hương

2006

Trúng cách

6

Trần Mỹ Kiều

2007

Trúng cách

B/ Bậc Cánh Mềm

1

Nguyễn Quách Huệ Như

Hoa Thiện

2006

Trúng cách

2

Võ Minh Thư

Hoa Thiện

2005

Trúng cách

3

Nguyễn Ánh Linh

Hoa Tâm

2005

Trúng cách

4

Tạ An Khang

Phước Bảo Thành

2005

Trúng cách

5

Lê Nguyễn Quốc Học

Pháp Đạo

2006

Trúng cách

6

Đoàn Khánh Linh

Hoa Đạo

2007

Trúng cách

7

Võ Nguyễn Thiên Vinh

Tuệ Bình

2005

Trúng cách

8

Võ Nguyễn Thiên Phúc

Tuệ Nhân

2007

Trúng cách

C/ Bậc Hướng Thiện

1

Lê Nguyên Khang

Đức Tịnh

2003

Trúng cách

2

Nguyễn Quách Sơn Hà

Pháp Thiện

2004

Trúng cách

3

Võ Minh Triết

Pháp Đức

2003

Trúng cách

4

Văn Trà My

Hoa Thiện

2003

Trúng cách

5

Nguyễn Trần Khả Quyên

Hoa Minh

2004

Trúng cách

Kết quả: Có sáu (6) em trúng cách bậc Mở mắt, tám (8) em trúng cách bậc Cánh mềm, năm (5) em trúng cách bậc Hướng thiện

Phổ Quang, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Thư ký Hội đồng khảo sát

(Đã ký)

HTr Quảng Lý – Hà Tấn Đạt

Chủ tịch Hội đồng khảo sát

(Đã ký)

HTr cấp Tín Diệu Tâm – Nguyễn Thị Hải

Nơi nhận:

  • BHD/PB/GĐPT/TP.HCM
  • để kính trình”

và xin cấp chứng chỉ trúng cách

  • Lưu

GIA TRƯỞNG DUYỆT

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu

Advertisement