1. Em tưởng nhớ Phật.

Đức Phật rất thương yêu chúng em. Thương yêu tất cả mọi người, mọi vật. Em tưởng nhớ Phật, em sẽ được gần gũi Ngài để được học những tính tốt của Ngài, theo gương Ngài.

  1. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.

Cha mẹ hết lòng nuôi nấng, dạy dỗ cho em khôn lớn, lo cho em học hành nên người. Em phải luôn yêu thương, kính trọng, vâng lời cha mẹ. Anh chị em hằng ngày cùng chung sống với nhau nên phải thương yêu, giúp đỡ nhau. Em phải ôn hòa với các anh chị và nhường nhịn các em nhỏ.

  1. Em thương người và vật.

Mọi người, mọi loài đều biết đau đớn, đói khát. Em có thương yêu giúp đỡ mọi người thì mới được yêu thương lại.

 

 

 

 

Advertisement