37 phẩm trợ đạo chính là nội dung của Đạo đế trong Tứ Thánh đế, tức con đường đưa đến khổ diệt, giải thoát, Niết bàn. Thực tập các phẩm trợ đạo là điều không thể thiếu trong lộ trình tu tập. Dẫu hành trì theo bất cứ pháp môn hay truyền thống nào cũng dựa trên nền tảng của những trợ đạo này.

37 phẩm trợ đạo gồm: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ đề phần và Bát chánh đạo.

Tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực quán niệm gồm: Quán thân ở nơi thân tức chánh niệm, rõ biết hơi thở ra vào, các hành động, những bộ phận của thân cùng với sự bất tịnh. Quán thọ ở nơi thọ tức rõ biết những cảm giác vui, khổ hay không vui không khổ của thân và tâm. Quán tâm ở nơi tâm tức rõ biết các tâm niệm. Quán pháp ở nơi các pháp tức quán sát về vô thường, hoại diệt của các pháp để ly tham, từ bỏ.

Tứ chánh cần là bốn sự nỗ lực, tinh cần. Tinh cần ngăn không để sanh khởi các ác pháp chưa sanh. Tinh cần đoạn tận các ác pháp đã sanh. Tinh cần làm phát khởi các thiện pháp chưa sanh. Tinh cần làm tăng trưởng các thiện pháp đã sanh.

Tứ như ý túc là bốn thần túc như ý gồm: Dục định tức mong muốn loại bỏ dục trần, chướng ngại để vào thiền định. Tinh tấn định là nương vào tinh tấn để thành tựu định. Nhất tâm định tức nỗ lực tập trung tâm ý để thành tựu định. Tư duy định là phát triển thiền quán để đạt định.

Ngũ căn là năm đức tính thiện làm nền tảng cho các thiện pháp sanh khởi gồm: Tín căn là niềm tin đối với Chánh pháp. Tấn căn tức sự nỗ lực tu tập thiện pháp. Niệm căn tức nhớ nghĩ Chánh pháp. Định căn là trụ tâm vào một đối tượng Chánh pháp. Tuệ căn là thấu rõ chân lý.

Ngũ lực là năm năng lực, sức mạnh tinh thần nhờ thực hành ngũ căn gồm: Tín lực là năng lực loại bỏ hoài nghi và mê tín. Tấn lực là năng lực tu tập diệt trừ các bất thiện pháp. Niệm lực là sức mạnh của quán niệm. Định lực là sức mạnh của thiền định loại bỏ mọi tham ái. Tuệ lực là sức mạnh nhờ tuệ tri đoạn trừ vô minh.

Thất bồ đề phần là bảy chi phần giác ngộ hay bảy yếu tố đưa người tu tập đến giác ngộ gồm: Niệm giác chi là chánh niệm, tỉnh giác thường trực. Trạch pháp giác chi là quan sát, quyết trạch các pháp với tuệ giác. Tinh tấn giác chi là nỗ lực đoạn trừ phiền não để đến giác ngộ. Hỷ giác chi là niềm vui thanh tịnh trong tu tập. Khinh an giác chi là trạng thái an lạc, nhẹ nhàng của thân tâm nhờ thực hành pháp. Định giác chi tức trạng thái tâm được an định, tỉnh giác. Xả giác chi là sự xả ly, không chấp thủ.

Bát chánh đạo là con đường Thánh gồm có tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trong 37 phẩm trợ đạo thì Bát chánh đạo có vai trò quan trọng, được xem là nền tảng của Đạo đế. Dẫu hành giả có thể đi đến giác ngộ bằng Thất giác chi hay Tứ niệm xứ… song tất cả những con đường ấy đều bao hàm trong Bát chánh đạo.

(Giác Ngộ 321)

Advertisement