1. TAM BẢO

Phật Pháp Tăng là ba ngôi báu quý nhất

Phật là vị hiểu biết cùng khắp, tìm ra con đường cứu mình, cứu người thoát khỏi cảnh sống khổ, già đau, bệnh, chết.

Pháp là những lời Phật dạy và những lời luận bàn của các bậc Bồ Tát, Tổ sư. Pháp gồm Kinh, Luật và Luận tạng.

Tăng là các vị xa lánh gia đình, trọn đời tu theo đạo Phật, sống cùng nhóm 4 người trở lên, đem lời Phật dạy dìu dắt mọi người tu tập.

Chúng ta phải luôn luôn tôn kính, thờ phụng ba ngôi báu bằng cách:

  • Hằng ngày niệm Phật để tưởng nhớ Phật.

  • Luôn luôn làm đúng theo lời Phật dạy, chăm học phật pháp để tu tiến.

  • Luôn luôn noi gương các Thầy, đi họp chuyên cần để học hỏi.

  1. QUY Y TAM BẢO

Quy y là quay trở về nương tựa vào một nơi chốn nào đó cao cả, chắc chắn sẽ đưa mình đến sự tốt đẹp, an vui.

Quy y Tam Bảo là quay trở về nương tựa vào ba ngôi báu quí nhất trên đời là Phật- Pháp- Tăng, có thể hướng dẫn chúng tar ra khỏi bể khổ của đời, đạt đến gi3i thoát an vui.

Muốn quy y Tam Bảo, chúng ta phải tham dự một lễ Quy Y. Chúng ta tự nguyện và thành khẩn phát tâm theo sự hướng dẫn của vị Thầy truyền giới mà chúng ta gọi là vị Bổn sư của chúng ta, Thầy sẽ đặt cho ta một tên đạo gọi là Pháp danh. Từ đó, Pháp danh ấy và năm giới cấm mà chúng ta đã phát nguyện tuân giữ, bất cứ lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng đi cùng ta qua ý nghĩ, lời nói, việc làm tốt đẹp, lợi ích, xây dựng cuộc đời an vui.

Advertisement